niedziela, 3 listopada 2019

Craft Passion Design Team CALL 2020 !


(English below - DT Call is international)

Ogłaszamy nabór
do naszego Design Team'u na rok 2020 :)

Poszukujemy:
Do naszego Design Teamu - Zespołu Kreatywnego poszukujemy osób kochających scrapbooking, cardmaking oraz inne formy kreatywnego tworzenia  wykorzystujące papier oraz wykrojniki.
Czekamy na zgłoszenia osób, które lubią markę Craft Passion oraz chcą brać udział w dalszym jej rozwoju poprzez tworzenie prac z naszych produktów i inspirowanie innych do ich używania.


Oczekujemy:
- własnego stylu, kreatywności, oryginalności w tworzeniu,
- 3 prac inspiracyjnych w miesiącu do samodzielnego opublikowania na naszym blogu
wraz z poradami dotyczącymi wykonania pracy i informacją o użytych produktach naszej marki,
- publikowania prac inspiracyjnych w swoich aktywnie prowadzonych mediach społecznościowych,
- umiejętności pięknego fotografowania i prezentowania prac,
- umiejętność tworzenia video-kursów będzie dodatkowym atutem,
- posiadania maszynki umożliwiającej korzystanie z wykrojników,
- znajomości j. angielskiego - posty w j. polskim i angielskim,
- terminowego wywiązywania się ze zobowiązań,
- 1 pracy wysłanej pocztą raz na kwartał na potrzeby targów, zlotów.

Oferujemy:
- współpracę w okresie styczeń - grudzień 2020r.,
- zestawy produktów Craft Passion: zestaw startowy: wykrojniki, papiery i taśmy
oraz dodatkowe związane z pojawiającymi się nowościami,
- atrakcyjny rabat w naszym sklepie internetowym,
- prezentację autora i Jej / Jego prac w naszych mediach społecznościowych:
blog, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube,
- współpracę przy warsztatach (produkty, promocja).

Wyślij zgłoszenie na adres: info@craftpassion.pl
W tytule wpisz: DT Call oraz imię i nazwisko.
W treści zamieść poniższe informacje:
-  imię i nazwisko, ew. nick jeśli posiadasz,
- adres e-mail,
- kraj / miasto,
- linki do Twoich mediów społecznościowych, galerii gdzie prezentujesz swoje prace,
- styl i formy pracy jakie preferujesz i najczęściej wykonujesz,
- informacje do jakich DT obecnie należysz,
- linki do trzech - czterech (nie więcej) prac, które najlepiej prezentują twoją twórczość,
(jeśli tworzysz z naszych produktów wyślij linki do prac z naszymi produktami).

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2019r.
Z wybranymi osobami skontaktujemy się do 15 grudnia 2019.


We are announcing
the call to our Design Team for 2020  :)

We are looking for
We are looking for our Design Team - Creative Team people who love scrapbooking, cardmaking and other forms of creative creating using paper and cutting dies.
We are waiting for applications of people who like the Craft Passion brand and want to participate in its further development by creating works from our products and inspiring others to use them.

We expect:
- own style, creativity, originality in creation,
- 3 inspirational projects per month for self publication on our blog
with advices of creating the project and information about used products of our brand,
- publishing inspirational projects in your actively run social media,
- skills for beautiful presentation and photography,
- the ability to create video courses will be an advantage,
- to have a cutting machine enabling the use of dies,
- speeking  English - posts in English,
- enough time to be able to timely present projects,

- 1 work sent by post once a quarter for the needs of fairs and events.

We offer:
- cooperation between January - December 2020,
- sets of Craft Passion products: starter kit: craft dies, papers, adhesive tapes,
plus additional sets related to appearance of new products,
- attractive discount in our online store,
- presentation of the author and her / his projects in our social media
blog, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube,
- cooperation in the workshops (product, promotion).

Send application to info@craftpassion.pl
Subject: DT Call and your first name and surname.
Write the following details:
- your name and surname and a nickname if you use,
- e-mail address,
- country / town,
- links to your social media, gallery where you present your works,
- what style and forms of work you prefer and do most often do,
- information to which DT you currently belong,
- links to three - four (no more) projects that best present your work,

(if you create using our products, send links to proects with our products).

We accept applications until November 30th, 2019.
We will contact selected candidates until December 15th, 2019.


Pozdrawiam / Regards

5 komentarzy: