środa, 31 stycznia 2024

Exploding box z żółtymi kwiatami
A exploding box with yellow flowers

Cześć!
Jak pewnie się domyślacie, nasze wykrojniki dedykowane do ATC sprawdzą się też w innych pracach. Wykorzystałam zestaw z ażurową ramką i napisami do ozdobienia exploding boxa. Wymiar ramek świetnie pasuje również do tej formy, a napisy pięknie prezentują się na ściankach. Pudełko hojnie ozdobiłam kwiatami. Znalazły się tutaj zarówno duże, jak i małe, kwiaty #11. Gdzieniegdzie dodałam maleńkie kwiatuszki wykonane z wykrojnika do niezapominajek. Jako listki wybrałam listki róży i gałązki oliwne, które są bardzo delikatne.

Hello!
As you probably guessed, our dies dedicated to ATC will also work well in other projects. I used a set with a lace frame and inscriptions to decorate the exploding box. The size of the frames also fits to this form perfectly, and the inscriptions look beautiful on the walls. I generously decorated the box with flowers. There are both large and small flowers #11 here. Here and there I added tiny flowers made from a forget-me-not die. As leaves, I chose rose leaves and olive branches, which are very delicate.

.
Produkty Craft Passion: / Craft Passion products:

          

          

          

          

Pozdrawiam, Małgosia / Hugs, Małgosia


poniedziałek, 29 stycznia 2024

ATC - co to jest? / ATC - what is it?

 Cześć,
Dziś będzie trochę teorii na temat ATC i moje ateciaki w ramach inspiracji.

ATC – co to właściwie jest i skąd ta inicjatywa?
Artist Trading Cards, czyli w skrócie ATC to miniaturowe karty kolekcjonerskie, którymi wymieniają się artyści, nie tylko scraperki (ATC nie mogą być sprzedawane). W 1997 roku szwedzki artysta M. Vanci Stirnemann stworzył 1200 kart jako część swojej wystawy. Ostatniego dnia zaprosił innych do stworzenia własnych kart podczas przyjęcia zamykającego wystawę i do wymiany nimi. Ruch ten nabrał rozgłosu i od tamtej pory takie wymianki odbywają się na całym świecie.

Wytyczne:
Głównym wymogiem ATC jest rozmiar: 2,5 na 3,5 cala czyli 6,4 cm na 8,9 cm. To tak zwane małe dzieła sztuki – muszą być wykonane własnoręcznie dowolną techniką i stylem, ale musimy pamiętać, żeby nie były zbyt przestrzenne i grube, bo to utrudnia ich przechowywanie. Ponieważ ideą wymiany jest miedzy innymi poznanie się, to na odwrocie kart standardowo umieszcza się dane twórcy: imię i nazwisko lub nick, email, adresy pod jakimi można nas znaleźć w social mediach. Przyjęło się również, że każda seria kart ma temat oraz datę powstania. Można również umieścić informację o ilości kart w serii. Wszystkie te dane można wydrukować bądź wypisać ręcznie i przykleić na odwrocie.
Z założenia tworzymy minimum dwie karty z serii, ale oczywiście można więcej – jedną zostawiamy dla siebie, pozostałymi wymieniamy się z innymi artystami. Dla scraperek doskonałą okazja do takich wymianek są wszelkiego rodzaju zloty scrapbookingowe lub warsztaty. W ostatnich czasach popularne stały się również wymiany online. Mogą być cykliczne, na grupach scrapowych, na FP sklepów lub spontaniczne z okazji świąt lub innych okazji.
Tak jak wspomniałam karty są tworzone przez artystów w różnych technikach i stylach. Do ich stworzenia możemy wykorzystać w zasadzie wszystko, co mamy pod ręką i co akurat najbardziej „zagra” nam w duszy. A zatem papier, farby, tusze, koronki, wycinanki z wykrojników, koraliki, cekiny, media, sznureczki, wstążeczki, gazety itp.
I nawet jeśli artysta tworzy kilka kart w tej samej serii, o tym samym temacie to nie są one identyczne, zazwyczaj różnią się drobiazgami. Biorąc udział w wymiance o tym samym temacie, ale z wieloma osobami możecie mieć pewność, że każde otrzymane ATC będzie unikatowe i będzie miało niepowtarzalny urok.

Jak przechowywać ATC?
A jak takie kolekcjonerskie karty przechowywać? Zazwyczaj trzyma się je w specjalnych, dedykowanych albumach z kieszonkami o wielkości „ateciaków” bądź dekorowanych własnoręcznie zdobionych kartonowych lub drewnianych pudełkach.

Dlaczego warto robić ATC?
Po pierwsze to doskonała okazja do poznania nowych osób, ich stylu tworzenia, technik, którymi najczęściej się posługują i które najbardziej lubią. Możemy dotknąć i na żywo zobaczyć ich twórczość. Po drugie to dla nas samych szansa na wykorzystanie niewielkich skrawków papieru, wstążeczek, scrapek, koralików, jakie zostają nam po stworzeniu kartek czy albumów. ATC są niewielkich kształtów a zatem nie potrzebujemy dużo do ich stworzenia.Hello,
Today I'll write a little bit about ATC and my ATCs as a inspiration

ATC – what exactly it is and where does this initiative come from?
Artist Trading Cards - ATCs for short -  are miniature collector's cards that are exchanged by artists, not just scrappers (ATCs cannot be sold). In 1997, Swedish artist M. Vanci Stirnemann created 1,200 cards as part of his exhibition. On the last day, he invited others to create their own cards at the exhibition's closing reception and exchange them. This movement gained traction, and since then such exchanges have been taking place all over the world.

Guidelines:
The main ATC requirement is size: 2.5 by 3.5 inches or 6.4 cm by 8.9 cm. These are so-called small works of art - they must be handmade using any technique and style, but we must remember that they should not be too spacious and thick, as this makes them difficult to store. Since the idea of the exchange is, among other things, to get to know each other, the back of the cards usually includes the creator's data: name and surname or nickname, email, addresses where we can be found on social media. It is also assumed that each series of cards has a theme and a date of creation. You can also include information about the number of cards in the series. All this data can be printed or written out by hand and glued on the back.
As a rule, we create at least two cards from the series, but of course you can add more - we leave one for ourselves and exchange the rest with other artists. For scrapbookers, all kinds of scrapbooking rallies or workshops are a perfect opportunity for such exchanges. Online exchanges have also become popular in recent times. They can be cyclical, in scrap groups, on FP shops or spontaneous on holidays or other occasions.
As I mentioned, the cards are created by artists using various techniques and styles. To create them, we can use basically everything we have at hand and whatever suits best for us. So paper, paints, inks, lace, cutouts from dies, beads, sequins, media, strings, ribbons, newspapers, etc.
And even if an artist creates several cards in the same series, with the same theme, they are not identical, they usually differ in small details. By participating in an exchange on the same topic, but with many people, you can be sure that each ATC you receive will be unique and will have a unique charm.

How to store ATC?
How to store such collectible cards? They are usually kept in special, dedicated albums with pockets the size of ATCs or hand-decorated cardboard or wooden boxes.

Why is it worth doing ATC?
First of all, it is an excellent opportunity to meet new people, their creative style, the techniques they use most often and which they like the most. We can touch and see their work live. Secondly, it is a chance for us to use small scraps of paper, ribbons, scraps and beads that are left after creating cards or albums. ATCs are small in shape, so we don't need much to create them.

-----------------------------------------------------

A teraz zapraszam Was do obejrzenia moich ATC. Wykorzystałam wykrojnik  ramkę do ATC w kształcie znaczka pocztowego, wykrojnik pszczoły oraz papiery Bee Happy.

And now I invite you to see my ATCs. I used an ATC frame die in the shape of a postage stamp, bee die and Bee Happy papers.
Jeśli jesteście zapisani do newslettera Craft Passion to z pewnością już otrzymaliście darmowy plik do samodzielnego wydruku z arkusikami do podpisania ATC :) Jeśli jednak nie zapisywaliście się wcześniej to nic straconego, możecie zrobić to teraz, kliknijcie w poniższy banerek, a w podziękowaniu przyjdzie do Was e-mail właśnie z tymi arkusikami. Produkty Craft Passion, ktorych użyłam do wykonania moich ATC.
Craft Passion products that I used to make my ATCs.Pozdrawiam / Greetings:

sobota, 27 stycznia 2024

Czarno białe ATC / Black and white ATC

Cześć! Za sprawą najnowszych wykrojników Craft Passion stworzyłam swoje pierwsze w życiu ATC. Ta forma, bardzo mi się spodobała. Do ich zrobienia wykorzystałam wykrojniki: „ATC – ramka ażurowa, banerek i napisy”, „gałązki oliwne”, „niezapominajki” oraz „motyl”. Użyłam papierów z kolekcji „Bee happy”.
Mam nadzieję że się Wam podoba.

Hi! Thanks to the latest Craft Passion dies, I created my first ATC in my life.
I really liked this form. I used „ATC – lace frame, banner and inscriptions”,
„olive branches”, „forget-me-not flowers” and „butterfly” cutting dies. 
I used papers from the „Bee happy” collection.
I hope you like it!
Produkty Craft Passion / Craft Passion products:

    
       Pozdrawiam serdecznie / Warm greetings